Reglement voor gebruik en huur van ruimten in ‘t Katshuis Kattendijke

1. In ’t Katshuis zijn meerdere ruimtes te huren. De huurprijzen worden jaarlijks vastgesteld door het stichtingsbestuur, huurtarieven zijn op te vragen bij het beheer en staan vermeld op de website

2. Wanneer ’t Katshuis wordt gehuurd, is het beheer aanwezig.

3. De prijzen van de dranken worden jaarlijks vastgesteld door het stichtingsbestuur en liggen vast in de prijslijst.

4. Huur wordt gefactureerd door de stichting, consumpties worden gefactureerd door het beheer.

5. Bij gebruik van de keuken is huur verschuldigd.

6. Voor vaste huurders kan, in overleg met het stichtingsbestuur, bergruimte voor eigendommen van de vaste huurders beschikbaar gesteld worden.

7. Reserveringen worden rechtstreeks afgestemd met het beheer, voor vaste gebruikers is het wenselijk om vóór 31december een planning voor het komende jaar door te geven. Dubbele boekingen worden in onderling overleg afgestemd.

8. Klachten kunnen worden gemeld bij het beheer, wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kan de huurder dit melden bij de voorzitter van de stichting, via het secretariaat. De voorzitter zal de klacht toetsen aan het reglement.

Huurvoorwaarden

 1. De ruimtes worden alleen gebruikt overeenkomstig het gebruiksdoel en de mogelijkheden van de ruimtes.
 2. Er mag geen zelf meegenomen drank worden genuttigd
 3. Dieren zijn niet toegestaan in het gebouw, met uitzondering van hulphonden.
 4. In overleg met de beheerder kan enig materiaal worden bevestigd aan de wanden, deuren, ramen, o.i.d.
 5. In relatie met andere activiteiten in het gebouw zal de huurder zorgen voor een passend gedrag van de aanwezigen
 6. De temperatuur in de ruimtes mag alleen geregeld worden door de beheerder.
 7. De huurder dient de door hem gebruikte ruimtes schoon en opgeruimd achter te laten. Indien hier niet aan wordt voldaan zal de verhuurder schoonmaak- en opruimkosten ad € 50,- in rekening brengen.
 8. Indien de verhuurde ruimte door calamiteiten en/of overmacht niet verhuurd kan gaan worden, wordt direct door de beheerder de huurder hiervan in kennis gesteld. De eventuele kosten van de huurder zijn niet verhaalbaar bij de verhuurder.
 9. Verhuurder heeft de bevoegdheid overlast veroorzakende activiteiten te beëindigen.
 10. Gebruik van de geluidsinstallatie kan in overleg met de beheerder.
 11. Consumpties mogen buiten alleen worden genuttigd op het terras.
 12. Indien u bij uw activiteit in ’t Katshuis versterkte (live)muziek ten gehore wilt brengen, dan dient u dit minimaal 4 weken vooraf kenbaar te maken. Dit in verband met meldingsplicht bij de gemeente Goes.
 13. Bij annulering kunnen kosten in rekening worden gebracht. De extra gemaakte kosten door de verhuurder worden verhaald bij de huurder, dit zijn verbruikerskosten die de beheerder heeft moeten maken in opdracht van de huurder.
 14. De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij de huurder aannemelijk kan maken dat de schade niet kan worden toegerekend. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien gebreken zich voordoen dient men dit direct te melden bij de verhuurder. De verhuurder aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel , schade en/of verlies (inclusief garderobe) welke is ontstaan tijden de huurperiode

Huisregels dorpshuis ’t Katshuis Kattendijke

DEZE REGELS GELDEN ZOWEL IN HET DORPSHUIS ALS VOOR DE DIRECTE OMGEVING VAN HET DORPSHUIS

Algemene regels:
1. Alle aanwijzingen van het beheer van het dorpshuis, die verband houden met de huisregels, moeten direct opgevolgd worden. Klachten kunt u direct bij de beheerder melden
2. Alcoholhoudende drank worden niet verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar

Het is verboden om:
1. drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen
2. wapens, of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben
3. diefstal of vernielingen te plegen
4. goederen te verhandelen of helen (gestolen goederen verkopen)
5. geweld te gebruiken of met geweld te dreigen
6. discriminerende opmerkingen te maken
7. door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren
8. beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam)
9. te roken in het gebouw

Het is niet toegestaan:
1. glaswerk, servies of meubilair mee naar buiten te nemen
2. dieren zijn niet toegestaan in het gebouw, uitgezonderd hulphonden
3. geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van het dorpshuis daarom buitendeuren dichthouden, denk aan de buren

De toegang kan geweigerd worden als u:
1. aangeschoten of dronken bent
2. de toegang eerder is ontzegd

Bij het plegen van misdrijven:
1. doen wij aangifte of dienen een melding in bij de politie

Bij niet naleving van onze huisregels:
1. wordt u verzocht het dorpshuis te verlaten en zal u (eventueel) de toegang tot het dorpshuis ontzegd worden
2. wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld

Het beheer ‘t Katshuis Kattendijke