Reglement voor gebruik en huur van ruimten in ‘t Katshuis Kattendijke

1. In ’t Katshuis zijn meerdere ruimtes te huren. De huurprijzen worden jaarlijks vastgesteld door het stichtingsbestuur, huurtarieven zijn op te vragen bij het beheer en staan vermeld op de website

2. Wanneer ’t Katshuis wordt gehuurd, is het beheer aanwezig.

3. De prijzen van de dranken worden jaarlijks vastgesteld door het stichtingsbestuur en liggen vast in de prijslijst.

4. Huur wordt gefactureerd door de stichting, consumpties worden gefactureerd door het beheer.

5. Bij gebruik van de keuken is huur verschuldigd.

6. Voor vaste huurders kan, in overleg met het stichtingsbestuur, bergruimte voor eigendommen van de vaste huurders beschikbaar gesteld worden.

7. Reserveringen worden rechtstreeks afgestemd met het beheer, voor vaste gebruikers is het wenselijk om vóór 31december een planning voor het komende jaar door te geven. Dubbele boekingen worden in onderling overleg afgestemd.

8. Klachten kunnen worden gemeld bij het beheer, wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kan de huurder dit melden bij de voorzitter van de stichting, via het secretariaat. De voorzitter zal de klacht toetsen aan het reglement.

Algemene voorwaarden

• De ruimtes worden alleen gebruikt overeenkomstig het gebruiksdoel en de mogelijkheden van de ruimtes.
• Er mag geen zelf meegenomen drank worden genuttigd
• Dieren zijn niet toegestaan in het gebouw, met uitzondering van hulphonden.
• Het is zonder overleg niet toegestaan enig materiaal te bevestigen aan de wanden, deuren, ramen, o.i.d.
• In relatie met andere activiteiten in het gebouw zal de huurder zorgen voor een passend gedrag van de aanwezigen
• De temperatuur in de ruimtes mag alleen geregeld worden door het beheer.
• De huurder dient de door hem gebruikte ruimtes schoon en opgeruimd achter te laten. Indien hier niet aan wordt voldaan zal de verhuurder schoonmaak- en opruimkosten ad € 50,- in rekening brengen.
• De huurder is aansprakelijk voor schade, die ontstaat tijdens het gebruik, aan het gebouw en inventaris; de huurder zal de schade direct melden aan het beheer.
• Indien de ruimtes door calamiteiten niet beschikbaar zijn, is de verhuurder niet verantwoordelijk voor eventuele schade. Wel zal hij dit onmiddellijk melden en met de huurder zoeken naar een oplossing.
• Verhuurder heeft de bevoegdheid overlast veroorzakende activiteiten te (laten) beëindigen.
• Gebruik van de geluidsinstallatie kan in overleg met het beheer.
• Consumpties mogen buiten alleen worden genuttigd op het terras.
• Indien u bij uw activiteit in ’t Katshuis versterkte (live)muziek ten gehore wilt brengen, dan dient u dit minimaal 4 weken vooraf kenbaar te maken. Dit in verband met meldingsplicht bij de gemeente Goes
• Bij annulering kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Huisregels dorpshuis ’t Katshuis Kattendijke

DEZE REGELS GELDEN ZOWEL IN HET DORPSHUIS ALS VOOR DE DIRECTE OMGEVING VAN HET DORPSHUIS

Algemene regels:
1. Alle aanwijzingen van het beheer van het dorpshuis, die verband houden met de huisregels, moeten direct opgevolgd worden. Klachten kunt u direct bij de beheerder melden
2. Alcoholhoudende drank worden niet verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar

Het is verboden om:
1. drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen
2. wapens, of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben
3. diefstal of vernielingen te plegen
4. goederen te verhandelen of helen (gestolen goederen verkopen)
5. geweld te gebruiken of met geweld te dreigen
6. discriminerende opmerkingen te maken
7. door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren
8. beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam)
9. te roken in het gebouw

Het is niet toegestaan:
1. glaswerk, servies of meubilair mee naar buiten te nemen
2. dieren zijn niet toegestaan in het gebouw, uitgezonderd hulphonden
3. geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van het dorpshuis daarom buitendeuren dichthouden, denk aan de buren.

De toegang kan geweigerd worden als u:
1. aangeschoten of dronken bent
2. de toegang eerder is ontzegd

Bij het plegen van misdrijven:
1. doen wij aangifte of een melding bij de politie
Bij niet naleving van onze huisregels
1. wordt u verzocht het dorpshuis te verlaten en zal u (eventueel) de toegang tot het dorpshuis ontzegd worden
2. wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld

Het beheer ‘t Katshuis Kattendijke